Python+Django+MySQL篮球信息管理系统

3个月前 (03-25) SEO教程 261 views 0

扫一扫用手机浏览

写了一个简单的篮球信息管理系统,与大家一起分享,如有不足之处,请各位猿友们指正,我们一起加油!

Python+Django+MySQL篮球信息管理系统

功能:


实现对球员等信息的增删改查,以及写到前端界面展示。


主要代码:


1. 对球员信息进行操作


def qiuyuan(request):

    qiuyuans = models.qiuyuan.objects.all()

    pn=request.GET.get('pn',1)

    try:

        pn=int(pn)

    except:

        pn=1

    #搜索

    keyword=request.GET.get('keyword',None)

    if keyword is not None:

        qiuyuans=models.qiuyuan.objects.filter(xingming__icontains=keyword).all()

    else:

        qiuyuans=models.qiuyuan.objects.all()

    #分页,分上一页和下一页

    paginator=Paginator(qiuyuans,5) #a1:查询结果集 a2:每页显示记录数

    try:

        qiuyuans=paginator.page(pn)  #获取某一页记录

    except (EmptyPage,InvalidPage,PageNotAnInteger) as e:

        pn=1

        qiuyuans=paginator.page(pn)

    #获取总页数

    num_pages=qiuyuans.paginator.num_pages

    #分页数字显示

    #显示5个数字,当前页数放在中间(高亮显示)

    if num_pages>=5:  #总页数大于你想要的显示的分页数字

        if pn<=2:

            start=1

            end=6

        elif pn>num_pages-2:

            start=num_pages-1

            end=num_pages+1

        else:

            start=pn-2

            end=pn+3

    else:

        start=1

        end=num_pages+1


    numbers=range(start,end)


    context = {

        'qiuyuan': 'active',

        'qiuyuans': qiuyuans,

        'num_pages':num_pages,

        'numbers':numbers,

        'pn':pn,

    }

    return render(request,'houtai/qiuyuan.html',context)


2. 添加信息功能


{% extends 'houtai/base.html' %}

{% block main %}

   <table class="table table-bordered" method="post">

    <tr>

      <th>ID</th>

      <th>球员姓名</th>

      <th>球员国籍</th>

      <th>球衣号码</th>

      <th>场上位置</th>

      <th>球员年龄</th>

      <th>球员身高</th>

      <th>球员体重</th>

      <th>所在俱乐部</th>

      <th>操作</th>

    </tr>

    {% for qy in qiuyuans %}

        <tr>

            <td>{{ qy.id }}</td>

            <td>{{ qy.xingming }}</td>

            <td>{{ qy.guoji }}</td>

            <td>{{ qy.haoma }}</td>

            <td>{{ qy.weizhi }}</td>

            <td>{{ qy.nianling }}</td>

            <td>{{ qy.shenggao }}</td>

            <td>{{ qy.tizhong }}</td>

            <td>{{ qy.jlb.mingcheng }}</td>

            <td>

                <a href="{% url 'houtai:qy_del' %}?id={{qy.id}}" onclick="return confirm('你确定要删除吗')">删除</a>

                <a href="{% url 'qy_edit' %}?id={{qy.id}}">修改</a>

            </td>

        </tr>

    {% endfor %}

  </table>

    <tr>

       <submit><a href="{% url 'qy_add' %}">添加</a></submit>

    </tr>

  <!--分页模板-->

  {% include 'houtai/qy_page.html' %}

{% endblock %}3. 修改信息内容


<form class="form-vertical" action="?id={{qy.id}}" method="post">

    <div class="form-group col-md-6 col-md-offset-3">

        <lable>球员姓名</lable>

        <input type="text" class="form-control" placeholder="球员姓名" name="xingming" value="{{qy.xingming}}">

    </div>

    <div class="form-group col-md-6 col-md-offset-3">

        <lable>球员国籍</lable>

        <input type="text" class="form-control" placeholder="球员国籍" name="guoji" value="{{qy.guoji}}">

    </div>

    <div class="form-group col-md-6 col-md-offset-3">

        <lable>球衣号码</lable>

        <input type="text" class="form-control" placeholder="球衣号码" name="haoma" value="{{qy.haoma}}">

    </div>

    <div class="form-group col-md-6 col-md-offset-3">

        <lable>场上位置</lable>

        <input type="text" class="form-control" placeholder="场上位置" name="weizhi" value="{{qy.weizhi}}">

    </div>

    <div class="form-group col-md-6 col-md-offset-3">

        <lable>球员年龄</lable>

        <input type="text" class="form-control" placeholder="球员年龄" name="nianling" value="{{qy.nianling}}">

    </div>

    <div class="form-group col-md-6 col-md-offset-3">

        <lable>球员身高</lable>

        <input type="text" class="form-control" placeholder="球员身高" name="shenggao" value="{{qy.shenggao}}">

    </div>

    <div class="form-group col-md-6 col-md-offset-3">

        <lable>球员体重</lable>

        <input type="text" class="form-control" placeholder="球员体重" name="tizhong" value="{{qy.tizhong}}">

    </div>

    <div class="form-group col-md-6 col-md-offset-3">

        <lable>所在俱乐部</lable>

        <select class="form-control" name="jlb_id">

            {% for jj in jianjies %}

                {% if jj.id == qy.jlb_id %}

                    <option value="{{jj.id}}" selected="selected">{{jj.mingcheng}}</option>

                {% else %}

                    <option value="{{jj.id}}">{{jj.mingcheng}}</option>

                {% endif %}

            {% endfor %}

        </select>

    </div>

    <div class="form-group col-md-6 col-md-offset-3">

        <input type="submit" class="form-control btn btn-danger" value="修改">

    </div>

</form>


好嘞,后续会增加这类文章,大家平时需要哪方面的文章都可以给我留言哈,都给你们安排

赞(0

相关推荐

  • 暂无相关推荐

发表评论